Temeljni ciljevi

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Zajednice tehničke kulture Pula jesu:

 • promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti;
 • razvitak i promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture;
 • zastupanje i zaštita vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u zajednicama u koje je udružena, pred državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave;
 • stvaranje uvjeta izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi;
 • znanstveno i tehničko opismenjivanje, tehnički odgoj i obrazovanje, izražavanje stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose darovite i djece s posebnim potrebama;
 • razvitak inventivnog rada, opće praćenje i korištenje sveukupnog potencijala znanstvenih i tehnoloških postignuća u svagdašnjem životu i svim djelatnostima;
 • opće prihvaćanje znanstvenih, tehničkih i tehnoloških stečevina i njihova stvaralačka primjena  po mjeri zakona održivog razvitka (zaštite okoliša) i čovjeka dostojnog života;
 • visoko vrjednovanje postignuća stvaralaca u tehničkoj kulturi;
 • unaprjeđenje stručnoga rada i osposobljavanja djelatnika u tehničkoj kulturi i inovatora;
 • njegovanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila neprofesijskog tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, suradnje i prijateljstva ljudi neovisno o dobi, spolu, rasi, nacionalnosti, klasnoj, vjerskoj i političkoj pripadnosti i svjetonazoru;
 • podizanje sposobnosti za zaštitu Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje članova udruga u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

Zadaće

Zajednica tehničke kulture Pula ostvaruje sljedećim zadaćama unaprjeđenja tehničke kulture kao dijela opće kulture i razvojnoga resursa:

 • poticanje i ustrojavanje sveukupnih aktivnosti članica u razvitku tehničke kulture;
 • unaprjeđenje uvjeta slobodnog udruživanja i zadovoljavanja potreba građana bavljenjem granama tehničke kulture iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici;
 • priprema i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi, te izrada prijedloga kriterija za utvrđivanje i financiranje tog programa;
 • provedba i usklađivanje aktivnosti svojih članica u ostvarivanju programa javnih potreba Grada Pule i Istarske županije u tehničkoj kulturi;
 • podupiranje osnivanja novih udruga tehničke kulture;
 • skrb o unaprjeđenju stručnog rada i osposobljavanje djelatnika u tehničkoj kulturi;
 • izvođenje izvanškolskog i sudjelovanje u izvannastavnom tehničkom, tehnološkom i
 • informatičkom obrazovanju mladeži, osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvoja i uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja;
 • popularizacija znanstvenih i tehničkih dostignuća, poticanje inovatorskog rada, predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose njihovom razumijevanju, prosudbi, širenju i primjeni od što većeg dijela pučanstva, promicanju znanosti i tehnike, te potiču bavljenje tehničkim sadržajima;
 • izvanškolsko tehničko i informatičko osposobljavanje građana, osobito ciljani programi za radno aktivno pučanstvo, u svrhu razvijanja radnih sposobnosti, stvaralačkog ponašanja,
 • prekvalifikacije i dokvalifikacije i učinkovitog korištenja tehničko-tehnoloških dostignuća u procesu rada i svagdašnjem životu, te podizanja kakvoće života;
 • organiziranje natjecanja, susreta, izložbi i sličnih priredbi te sudjelovanja predstavnika Zajednice na sličnim domaćim i međunarodnim manifestacijama;
 • izdavačka djelatnost;
 • nabavka opreme i održavanje objekata čijim je Zajednica vlasnikom ili korisnikom;
 • suradnja sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima;
 • međugradska i unutaržupanijska suradnja u tehničkoj kulturi;
 • priprema aktivnosti i osposobljavanje za zaštitu ljudi, imovine, okoliša i obranu domovine;
 • obavljanje ostalih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Djelatnosti

Djelatnost Zajednice tehničke kulture Pula čine:

 • poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti tehničke kulture, uključujući izradu programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi;
 • poticaje inventivnog rada;
 • usklađivanje aktivnosti članica radi svekolikog razvitka tehničke kulture,ostvarivanja ciljeva Zajednice i zajedničkih potreba i interesa članica;
 • izvedba programa javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi, a posebice izvanškolskog tehničkog, tehnološkog i informatičkog pouka i njegovanja stvaralaštva djece i mladeži;
 • skrb o unaprjeđivanju stručnog rada i sposobljavanju stručnih djelatnika tehničke kulture;
 • promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi;
 • obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukama svojih tijela;
 • rješavanje ostalih pitanja sukladno zakonu i programima aktivnosti koje predlažu Hrvatska zajednica tehničke kulture i Zajednica tehničke kulture Istarske županije.

Članice

Članice u okviru Zajednice posebno pridonose razvoju i promidžbi tehničke kulture sudjelujući u pripremi i izvedbi programa javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi, u znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana, u tehničkom i informatičkom odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, u poticanju tehničkog stvaralaštva, te u populariziranju znanstvenih i tehničkih dostignuća.